Crowdfunding advocaatskosten

Gepubliceerd: 21 november 2022


De vergunningaanvraag voor een Mega Windmolen op de Begrazingsweide is op 28 oktober 2022 ingediend en op 7 november 2022 gepubliceerd. Er volgt nu een proces waarbij het rond februari/maart 2023 mogelijk is om een zienswijze in te dienen. Daarbij hebben we de hulp van een advocaat nodig. In verband met de kosten hiervan is deze Crowdfunding opgezet.

Via deze link https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=LFF1LuCZ2lAyHxF20H0AQn7CACCDYXNa kunt u met elke bank in Nederland een zelf te bepalen bedrag overmaken naar de rekening van Stichting Leve de Landtong.

Alvast hartelijk dank!

Leve de Landtong!

Heel Rozenburg kleurt roze als zoeklocatie windmolens

Gepubliceerd: 18-11-2022 | Bron: Provincie Zuid-Holland

Klik op de kaart om naar de website van Provincie Zuid Holland te gaan:
kaart


Bron: Rozenburgse Courant
Publicatie

Verslag informatie/protestavond 14 november 2022

De Inwoners van Rozenburg zijn wederom geschokt door het weinige belang dat door de gemeente Rotterdam schijnbaar wordt gehecht aan ons welzijn en welbevinden.

Naar aanleiding van het bezoek op 4 november van het college van Burgemeester en Wethouders heeft oud Burgemeester Ria de Sutter een inloopavond georganiseerd in de Ontmoeting op 14 november 2022. Er waren circa honderd mensen die aandachtig hebben geluisterd naar Cora van Mook die een presentatie hield over de niet gemeten gevolgen van windenergie. De powerpoint presentatie die deze avond is getoond kunt u hier downloaden en terugkijken. De presentatie maakte heel wat los bij de aanwezigen er werden veel vragen gesteld o.a wat het effect van de trillingen ondergronds hebben op de op de Landtong aanwezige leidingen. Wat doet het geluid, dat voor het menselijk oor onhoorbaar is, bij dieren. Ook werd opgemerkt dat het tijd wordt dat we gaan consuminderen zodat we minder energie nodig hebben.

Na de pauze volgde een korte presentatie
Ter voorbereiding heeft Cora nog eens gekeken naar kaartje 16 uit de Herziening omgevingsbeleid Module Energietransitie die op 15 december zal worden vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Dit heeft zij ook doorgestuurd naar Stichting Leve de landtong. Het kaartje is meegenomen in de presentatie van Stichting leve de Landtong die ook zal worden geplaatst op de website van stichting Leve de Landtong. Onze presentatie begon met de door Rien en Martin voorgestelde alternatieve locatie, hiervoor was alvast een petitie opgesteld die in de pauze al door een aantal aanwezigen was ondertekend. De vraag vanuit en aan de aanwezigen was of we dit wel moeten willen het aandragen van een alternatieve locatie gaat rechtstreeks in tegen wat we eerder hebben geconstateerd na de presentatie van Cora. Na stemming hebben we besloten een nieuwe petitie op te stellen de strekking hiervan zal kort maar krachtig zijn Geen mega windmolen(s) op het Eiland Rozenburg en de daarbij behorende Landtong. Wij houden u op de hoogte van de nieuwe Petitie via FB en de website.

Door het onderstaande kaartje 16 ontstond tumult. We zijn ons doodgeschrokken. Alle roze gekleurde stukken op dit kaartje zijn aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van Windturbines.

kaart

Waar Hoogvliet en Pernis uitgezonderd zijn van zoeklocaties is ook de dorpskern van Rozenburg gewoon roze mee gekleurd. In ons mooie dorp Rozenburg speelt al langer het gevoel dat we na de herindeling waarbij wij onderdeel zijn geworden van Rotterdam worden vergeten. De problematiek die hier speelt is bij ons allen welbekend. Busverbindingen, oever verbindingen en aandacht voor de bevolking die in geen velden of wege is te bekennen. Na het bezoek van burgemeester en wethouders was dit gevoel niet weggenomen en nu worden we dus geconfronteerd met dit kaartje.

Dit gaf veel onrust bij de aanwezigen de meest gehoorde opmerkingen waren “Zie je wel Rozenburg bestaat niet voor de gemeente Rotterdam. Zo kijken ze naar ons.” En “Ze willen ons van de kaart vegen.”

Deze algemeen gevoelde verontwaardiging neemt niet weg dat we nu stappen moeten ondernemen tegen de aangevraagde vergunning. Wij werken aan een zienswijze hiervoor hebben wij een advocaat benaderd die ons bij wil staan. Aan de inzet van een advocaat zijn kosten verbonden. De advocaat denkt 4 tot 8 uur nodig te hebben voor zijn hulp bij de zienswijze de kosten zijn € 250,00 per uur exclusief 7% administratiekosten. We denken in eerste instantie € 3.000,00 nodig te hebben. Bij een vervolgtraject zijn griffiekosten en ook bijkomende advocaatkosten nodig.

Wij hopen het benodigde geld binnen te kunnen krijgen via Crowdfunding. Cora van Mook vulde aan dat iedereen die op een afstand van 10 x de tiphoogte van een geplande windmolen woont wordt aangemerkt als belanghebbende. Gezien de hoogte van 235 meter is dat 2.35 km.

Als privé persoon kunt u een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering als u deze al eerder heeft afgesloten. Bij meerdere aanmeldingen voor het zelfde project kan er een gezamenlijke pot worden gemaakt waar de verzekeringen het geld in storten en die dan word beheerd door de advocaat. Voor degene die het zonder advocaat willen doen zal binnenkort een voorbeeld zienswijze worden gepubliceerd op de website van leve de Landtong.

Wilt u de Stichting Leve de Landtong steunen in de kosten dan kan u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0008 3132 75 t.n.v Stichting Leve de Landtong onder vermelding van Crowdfunding voor advocaatkosten.

Ria onze hartelijke dank voor het organiseren van deze avond.
Cora hartelijk dank voor de presentatie en je steun.

René, Els en Thea

Rapportage Inventarisatie en Monitoring Dagvlinders Landtong Rozenburg 2021

Gepubliceerd: 27-11-2021 | Organisatie: KNNV, afd. Hollandse Delta
Volledig rapport: zie onderaan de klikbare PDF
Publicatie

De Landtong van Rozenburg heeft heuvels en dalen, droge en natte gebiedjes, poelen en moerasjes, struweel bomen en zelfs een windluwe plek met de exotische naam De Canyon.

Reeds heel lang, doen vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging voor Veldbiologie (afgekort KNNV) diverse inventarisaties. Planten, insecten, vogels, zoogdieren, enz... Alle soorten en aantallen hier op de eilanden worden door de KNNV afd. Hollandse Delta geteld. Soms op verzoek van gemeenten of natuurbeheerders, soms wordt er op eigen initiatief geïnventariseerd.

Sinds 2001 worden er op de Landtong dagvlinders geïnventariseerd en gemonitord. Bij het monitoren van dagvlinders tel je zeer regelmatig strookjes van 50 meter. In het vlinderseizoen elke week, om de trend gedurende het seizoen vast te leggen en te vergelijken met andere gebieden. Die cijfers worden ook online ingevoerd en komen uiteindelijk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek terecht.

Op de 4 strookjes in De Canyon van de Landtong zijn dit jaar voor het eerst hogere aantallen gezien dan in vergelijkbare routes op Voorne. Totaal zelfs bijna 1700 vlinders van 15 verschillende soorten. Dit maakt dat de Landtong dit jaar het meest vlinderrijke gebied van Voorne-Putten en Rozenburg is. Daar zijn we trots op en moeten daar zuinig mee omgaan.

Leve de Landtong!

Klik om de rapportage als PDF te openen:
Rapportage

Nieuwsbrief + bijlage: Uitbreiding Windpark Rozenburg

Huis-aan-huis verspreid: 23 november 2021 | Bron: Gemeente Rotterdam


Sneller dan verwacht zijn Rozenburgers vandaag huis-aan-huis geïnformeerd over de mogelijke locatie van de nieuwe turbine, met een tiphoogte van 235 meter, middenin de begrazingsweide.

Klik om de nieuwsbrief en bijlage als PDF te openen:
PDF
PDF

Welke vragen dringen zich nu op? We zien de vragen graag in de inbox van levedelandtong@gmail.com tegemoet!

Notulen kennismakingsoverleg met Pondera

Gepubliceerd: 16-11-2021


In de zomer van 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten om de uitbreiding van windpark Landtong Rozenburg te gunnen aan Pondera Development II BV. Energiecoöperatie Rozenburg heeft bemiddeld in een kennismaking met Stichting Leve de Landtong. Het kennismakingsoverleg heeft vorige week maandag, 8 november, plaatsgevonden.

Door met Pondera in gesprek te gaan wil Stichting Leve de Landtong niet de indruk wekken geaccepteerd te hebben dat de windmolen midden in het natuurgebied komt! Wel willen we er voor proberen te waken dat er onomkeerbare plannen gemaakt worden in het voortraject.

Via deze weg delen we de notulen van het overleg graag met onze achterban.
Als er vragen zijn, stuur gerust een mail!

Leve de Landtong!

Notulen

Aangenomen motie ‘Zonder draagvlak draaien de windmolens niet’

Gepubliceerd: 27-05-2021 | Bron: Raadsinformatie


Deze motie is vanavond aangenomen met 25 stemmen voor en 18 stemmen tegen. (De officiële stempel staat er nog niet op).

Op dit moment weten we niet zo goed of we nu gerust kunnen zijn...
De titel van de motie insinueert iets anders dan het verzoek van de gemeenteraad aan het college. ChristenUnie-SGP, D66 en VVD verzochten het college o.a.: “Door de exploitant te laten vastleggen dat effecten op flora en fauna worden meegenomen bij het definitieve plan, inclusief de verplaatsing van de drinkwaterpoel (wat niet alleen een drinkwaterpoel is, zie deze infographic over de zorgen die Leve de Landtong heeft) en te laten toetsen of dit past binnen de kaders van de MER of dat een aanvullende MER noodzakelijk is”. Omdat deze motie door de gemeenteraad is aangenomen MOET het college hier op toezien. Leve de Landtong zal daar bovenop zitten!

Ondanks dat we het jammer vinden dat het plan voor de windmolens niet in de wacht is gezet (deze motie van SP, 50+ en Leefbaar Rotterdam is helaas verworpen) en eerst goed wordt onderzocht of het écht haalbaar is in het laatste stukje groen dat wij nog hebben, danken wij alle raadsleden die vandaag hun best hebben gedaan voor de Landtong van Rozenburg.

Ze zouden écht eens allemaal moeten komen kijken, dan begrijpen ze beter waarom wij zo strijdbaar zijn!

Motie: Zonder draagvlak draaien de windmolens niet

Antwoord op onze brief met vragen over locatie uitbreiding windturbines Landtong Rozenburg

26 november 2020 | Bron: Raadsinformatie


Halverwege oktober schreven we deze brief aan de gemeenteraadsleden omdat we ons zorgen maken over de twee extra windturbines.
Het college is verzocht om de behandeling van onze brief over te nemen en om de commissie EDEM een afschrift van haar reactie te sturen.

Hier is de reactie van wethouder Bonte te lezen:

Reactie wethouder Bonte


Hier is het afschrift aan commissie EDEM te lezen:

Reactie wethouder Bonte

Geen mens stond op tegen de sloop van Blankenburg

Gepubliceerd: 2 december 2020 | Bron: Rozenburgse Courant
Publicatie

Brief aan gemeenteraad met vragen over locatie uitbreiding windturbines Landtong Rozenburg

Verzonden: 15 oktober 2020 | Bron: Raadsinformatie


Wij maken ons weer zorgen!
Dit keer vanwege de manier waarop gemeente Rotterdam (met haast?) invulling lijkt te willen geven aan de uitbreiding van het Windpark op de Landtong, waarbij de twee extra windturbines midden in het natuurgebied zullen komen. Daarom hebben we een brief geschreven aan alle gemeenteraadsfracties.

Het is geen gemakkelijk onderwerp en wij zijn niet perse tegen de komst van twee extra turbines. We willen ‘slechts’ voor de derde keer in nog geen twee jaar tijd voorkomen dat er (onnodig) natuur verdwijnt in het laatste stukje groen wat wij nog hebben.

Leve de Landtong!

Brief aan gemeenteraad

Beschermingscategorie 2

Gepubliceerd: 10 januari 2020 | Bron: provincie Zuid-Holland


Stichting Leve de Landtong probeert reeds sinds de zomer van 2019 ook via de provincie een aangepast bestemmingsplan te verwezenlijken. De GEHELE Landtong van Rozenburg behoort namelijk tot een gebied dat ingedeeld is in beschermingscategorie 2.

Gebieden met beschermingscategorie 2 hebben een bijzondere functie, bijvoorbeeld het beschermen van weidevogels. Of ze hebben een specifieke waarde als recreatiegebied en groene buffer. Inrichting en structuur hangen samen. Dit systeem mag niet worden aangetast, zodat de bestaande kwaliteiten niet in gevaar komen. Wel mag het gebied verbeterd worden als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Wij denken bij verbetering aan een (nieuw) beheerplan voor de Landtong. Welk beheerplan er momenteel geldt, is niemand duidelijk!

Wat wel duidelijk is, is dat geen enkele vorm van economische of industriële ontwikkeling de bestaande kwaliteiten van de Landtong zou verbeteren.

“Een inpassingsplan vanuit de provincie zou het bestemmingsplan inderdaad kunnen overrulen” aldus wethouder Kathmann op 3 december 2019.

Rotterdam: wijzig het bestemmingsplan!

Beschermingscategorie 2


Totaal overzicht beschermingscategorieën 1 en 2 ruimtelijke kwaliteit:

Beschermingscategorie 1 en 2

Zie de website van provincie Zuid-Holland voor meer informatie.

Brief burger aan College van Rijksadviseurs

16 november 2019 | Brief aan Atelier Rijksbouwmeester | Door: een bezorgde burger


Vandaag heeft een bezorgde Rozenburger een brief geschreven aan het College van Rijksadviseurs:

Brief aan College Rijksadviseurs

Bijlagen bij de brief:
1. Werkomschrijving egaliseren terrein, door Havenbedrijf
2. Overzicht plannen Havenbedrijf
3. Terugkoppeling wethouder Kathmann
4. Actualiteit
5. Ongevraagd advies gebiedscommissie
6. Brief stichting aan gemeenteraad
7. Brief wethouder Bonte aan gebiedscommissie

Brief burger aan gemeenteraadsleden

November 2019 | Brief aan gemeenteraadsleden | Bron: Raadsinformatie | Door: een bezorgde burger


Begin november heeft een bezorgde Rozenburger een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden, die voor iedereen begrijpelijk is. Hij gaat over een achterhaald bestemmingsplan. Zonder jargon. Met emotie.

Brief

Plannen Havenbedrijf

Gepubliceerd: 30 oktober 2019 | Bron: via Wob-verzoek

Na 4 maanden wachten (en ondertussen ook een ingebrekestelling aan gemeente Rotterdam) is er eindelijk de beschikking over een deel van de documenten van het ingediende Wob-verzoek.

Dat het Havenbedrijf grotere plannen heeft met de Landtong bewijst deze tekening (gekregen via Rijkswaterstaat). Tot halverwege juli 2019 was dit het plan voor de hele driehoek uit het bestemmingsplan. De nieuwe locatie voor het walstroom-project heeft niet alleen technische én economische redenen! Na het zien van deze tekening is er gewoon geen andere plek meer aan de noordkant...

Heerema heeft niet om deze locatie gevraagd. Het Havenbedrijf heeft deze locatie -2 weken na het cancelen van het distributiecentrum- aangeboden.

Brief stichting aan ombudsman

28 oktober 2019 | Brief aan ombudsman | Door: Stichting Leve de Landtong


Vandaag hebben we de ombudsman aangeschreven:

Brief ombudsman

Bijlagen bij de brief:
1. Terugkoppeling wethouder Kathmann
2. Actualiteit
3. Ongevraagd advies gebiedscommissie
4. Brief stichting aan gemeenteraad


Ongevraagd advies - Walstroom Landtong Rozenburg

10 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Gebiedscommissie Rozenburg


Open het ongevraagd advies in nieuw venster.

Ongevraagd advies

Terugkoppeling op ongevraagd advies:

17 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Wethouder Bonte

Open de terugkoppeling door wethouder Bonte op het ongevraagd advies in een nieuw venster.

Reactie op terugkoppeling ongevraagd advies:

17 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Gebiedscommissie Rozenburg

Open de reactie van Gebiedscommissie Rozenburg op de terugkoppeling van wethouder Bonte in een nieuw venster.


‘Het Havenbedrijf is een monster dat niet kan praten’

Gepubliceerd: 27 augustus 2019 | Bron: AD
Publicatie

Provincieakkoorden vaal groen: graag wat meer ambitie

Gepubliceerd: 03 augustus 2019 | Bron: Nature Today / Vogelbescherming
Publicatie

Bijzondere beroepen in de stad
‘Een grasveld is voor dieren niet zo interessant’

Gepubliceerd: 29 mei 2019 | Bron: Rozenburgse Courant / stadskrant
Publicatie

Vraag over eventuele voorbereidende werkzaamheden op Landtong

E-mail: 26 mei 2019 | Door: Marijke
Verzonden aan de fracties die de motie ingediend hebben: Denk, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS. In de kopie de fracties die de motie steunden: Leefbaar Rotterdam, NIDA Rotterdam en CDA: 26 mei 2019
Tot op heden geen antwoord gekregen.

Beste raadsleden,

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun met de motie ‘geen distributiecentrum op de Landtong’.

Gisteren zijn Matthijs Lievaart en ik (oprichters van de organisatie van Leve de Landtong) voor het eerst sinds de demonstratie van 18 mei jongstleden weer samengekomen om een en ander te overleggen.

Wij vroegen ons af:
Weet u of het Havenbedrijf al voorbereidende werkzaamheden uit zou kunnen (laten) voeren zonder dat er vergunningen aangevraagd zijn?
Zo ja, wat kunt u (en/of het college) daar aan doen? Zouden we dit tegen kunnen houden?

Vriendelijke groet,

Marijke Sonneveld-Dijkman

‘Why are so many species on the brink of extinction? Sometimes a picture is worth a thousand words...’

Gepubliceerd: 21 mei 2019 | Bron: Ecological Consciousness (Facebook)
Publicatie

Toezeggingen groenoffensief, 20 ha extra groen! Brief mét handtekeningen van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad.

Datum: 2 april 2019 | Bron: Raadsinformatie | PDF: Brief


“De realisatie van twintig hectare extra groen in de komende drie jaar is onderdeel van het coalitieakkoord en een belangrijke collegetarget van B&W. We willen extra groen op alle schaalniveaus realiseren van parken tot boulevards en stadsassen, maar ook in de straten en dichtbij huis.”

Waarom 10 hectare groen afbreken als er volgens het coalitieakkoord 20 hectare ‘extra’ groen gerealiseerd dient te worden?

Rotterdam gaat voor groen | 20 hectare erbij

Gepubliceerd: april 2019 | Bron: PDF op rotterdam.nl


Waarom 10 hectare groen afbreken als er volgens het coalitieakkoord 20 hectare ‘extra’ groen gerealiseerd dient te worden?

Publicatie

Antwoord van Gedeputeerde Staten

Originele PDF: 13 maart 2019 | Bron: Staten informatiesysteem

Gepubliceerd: 19 april 2019 | Bron: Facebook - Landtong Rozenburg, gedeeld door Marjon:


Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van Willem Minderhout en Anne Koning (PvdA) (d.d.13 maart 2019) 3495

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller: In de media1 zagen we dat de landtong Rozenburg bedreigd wordt met de bouw van een distributiecentrum. Kostbare ruimte in een druk bebouwd gebied dreigt bebouwd te worden. Hoogleraar Adriaan Geuze geeft aan er van in paniek te raken. De bewoners van Rozenburg willen het open natuurgebied voor hun kinderen behouden.

De fractie van de PvdA Zuid-Holland stelt daarom graag de volgende vragen:

1. Kent GS de genoemde berichten?
Antwoord: Via de media hebben wij kennis genomen van de genoemde berichten. Als wij kijken in de visie ruimte en mobiliteit zien we dat dit gebied in Zuid-Holland (terecht) beschermd wordt.

2. Wat is nu het provinciaal beleid voor de landtong Rozenburg? Ziet u er ruimte voor een distributiecentrum?
Antwoord: Dit plan kent een lange voorgeschiedenis. In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (uit 2005) dat destijds de status van streekplan had - was al de mogelijkheid opgenomen voor een bedrijfslocatie in het groen.
In het kader van het Project Mainport Rotterdam (uit 2006) was de herinrichting van de Landtong Rozenburg opgenomen als project met als doel het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie.

Het provinciale beleid is gecontinueerd in de Provinciale structuurvisie uit 2010.

Vervolgens heeft de gemeente Rotterdam in 2013 de bestemmingsplannen voor de haven (waaronder Europoort en de Landtong) geactualiseerd vastgesteld.

In het geactualiseerde bestemmingsplan voor de Landtong is de mogelijkheid opgenomen voor dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart, offshore en andere havengerelateerde activiteiten, waaronder logistieke dienstverlening.

In 2013 heeft de provincie Zuid-Holland ingestemd met het geactualiseerde bestemmingsplan omdat dit plan voldeed aan het toen geldend provinciaal beleid (Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte).

In de in 2014 in werking getreden Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte is overgegaan naar een andere systematiek, zonder dat daarbij een andere beleidsmatige invulling aan de orde was. Hetzelfde geldt voor de per 1 april 2019 in werkinggetreden omgevingsvisie Zuid-Holland (betreft een overwegend beleidsneutrale omzetting).

Vorenstaande betekent dat - als een initiatief voor een distributiecentrum past in het voornoemde inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan - de gemeente Rotterdam zonder betrokkenheid van de provincie een omgevingsvergunning kan afgeven.

3. Heeft de provincie al contact gehad met de gemeente?
Antwoord: Ja.

4. Zo nee, gaat u contact opnemen?
Antwoord: Het is aan de gemeente Rotterdam om te beoordelen of de plannen passen binnen het bestemmingsplan. Volgens de gemeente is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen.

Den Haag, 9 april 2019
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,
drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


Herinrichting Landtong Rozenburg

Gepubliceerd: 18 juli 2016 | Bron: PDF van Havenbedrijf Rotterdam


“Een groen podium in de haven. Dat is de Landtong Rozenburg. Een schiereiland van negen kilometer lang tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Midden in het stedelijk- en havengebied een omgeving waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen. Een gebied waar tegelijkertijd ruimte is voor ontwikkelingen van verenigingen en evenementen.”

Publicatie

Natuurlijk compensatiebos

Gepubliceerd: 13 oktober 2014 | Bron: PDF via www.landtongrozenburg.nl
Publicatie

Europoort en Landtong Ontwerpbestemmingsplan

Gepubliceerd: 14 juni 2013 | Bron: PDF van Commissie m.e.r.
Publicatie

Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB-PMR)

Deel 4: Definitieve tekst na parlementaire instemming
Gepubliceerd: 2006 | Bron: Naeff Consult - PDF van PKB-PMR
Publicatie

Contact


stuur een mailbekijk op de kaart

.