Antwoord op onze brief met vragen over locatie uitbreiding windturbines Landtong Rozenburg

26 november 2020 | Bron: Raadsinformatie


Halverwege oktober schreven we deze brief aan de gemeenteraadsleden omdat we ons zorgen maken over de twee extra windturbines.
Het college is verzocht om de behandeling van onze brief over te nemen en om de commissie EDEM een afschrift van haar reactie te sturen.

Hier is de reactie van wethouder Bonte te lezen:

Reactie wethouder Bonte


Hier is het afschrift aan commissie EDEM te lezen:

Reactie wethouder Bonte

Geen mens stond op tegen de sloop van Blankenburg

Gepubliceerd: 2 december 2020 | Bron: Rozenburgse Courant
Publicatie

Brief aan gemeenteraad met vragen over locatie uitbreiding windturbines Landtong Rozenburg

Verzonden: 15 oktober 2020 | Bron: Raadsinformatie


Wij maken ons weer zorgen!
Dit keer vanwege de manier waarop gemeente Rotterdam (met haast?) invulling lijkt te willen geven aan de uitbreiding van het Windpark op de Landtong, waarbij de twee extra windturbines midden in het natuurgebied zullen komen. Daarom hebben we een brief geschreven aan alle gemeenteraadsfracties.

Het is geen gemakkelijk onderwerp en wij zijn niet perse tegen de komst van twee extra turbines. We willen ‘slechts’ voor de derde keer in nog geen twee jaar tijd voorkomen dat er (onnodig) natuur verdwijnt in het laatste stukje groen wat wij nog hebben.

Leve de Landtong!

Brief aan gemeenteraad

Beschermingscategorie 2

Gepubliceerd: 10 januari 2020 | Bron: provincie Zuid-Holland


Stichting Leve de Landtong probeert reeds sinds de zomer van 2019 ook via de provincie een aangepast bestemmingsplan te verwezenlijken. De GEHELE Landtong van Rozenburg behoort namelijk tot een gebied dat ingedeeld is in beschermingscategorie 2.

Gebieden met beschermingscategorie 2 hebben een bijzondere functie, bijvoorbeeld het beschermen van weidevogels. Of ze hebben een specifieke waarde als recreatiegebied en groene buffer. Inrichting en structuur hangen samen. Dit systeem mag niet worden aangetast, zodat de bestaande kwaliteiten niet in gevaar komen. Wel mag het gebied verbeterd worden als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Wij denken bij verbetering aan een (nieuw) beheerplan voor de Landtong. Welk beheerplan er momenteel geldt, is niemand duidelijk!

Wat wel duidelijk is, is dat geen enkele vorm van economische of industriële ontwikkeling de bestaande kwaliteiten van de Landtong zou verbeteren.

“Een inpassingsplan vanuit de provincie zou het bestemmingsplan inderdaad kunnen overrulen” aldus wethouder Kathmann op 3 december 2019.

Rotterdam: wijzig het bestemmingsplan!

Beschermingscategorie 2


Totaal overzicht beschermingscategorieën 1 en 2 ruimtelijke kwaliteit:

Beschermingscategorie 1 en 2

Zie de website van provincie Zuid-Holland voor meer informatie.

Brief burger aan College van Rijksadviseurs

16 november 2019 | Brief aan Atelier Rijksbouwmeester | Door: een bezorgde burger


Vandaag heeft een bezorgde Rozenburger een brief geschreven aan het College van Rijksadviseurs:

Brief aan College Rijksadviseurs

Bijlagen bij de brief:
1. Werkomschrijving egaliseren terrein, door Havenbedrijf
2. Overzicht plannen Havenbedrijf
3. Terugkoppeling wethouder Kathmann
4. Actualiteit
5. Ongevraagd advies gebiedscommissie
6. Brief stichting aan gemeenteraad
7. Brief wethouder Bonte aan gebiedscommissie

Brief burger aan gemeenteraadsleden

November 2019 | Brief aan gemeenteraadsleden | Bron: Raadsinformatie | Door: een bezorgde burger


Begin november heeft een bezorgde Rozenburger een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden, die voor iedereen begrijpelijk is. Hij gaat over een achterhaald bestemmingsplan. Zonder jargon. Met emotie.

Brief

Plannen Havenbedrijf

Gepubliceerd: 30 oktober 2019 | Bron: via Wob-verzoek

Na 4 maanden wachten (en ondertussen ook een ingebrekestelling aan gemeente Rotterdam) is er eindelijk de beschikking over een deel van de documenten van het ingediende Wob-verzoek.

Dat het Havenbedrijf grotere plannen heeft met de Landtong bewijst deze tekening (gekregen via Rijkswaterstaat). Tot halverwege juli 2019 was dit het plan voor de hele driehoek uit het bestemmingsplan. De nieuwe locatie voor het walstroom-project heeft niet alleen technische én economische redenen! Na het zien van deze tekening is er gewoon geen andere plek meer aan de noordkant...

Heerema heeft niet om deze locatie gevraagd. Het Havenbedrijf heeft deze locatie -2 weken na het cancelen van het distributiecentrum- aangeboden.

Brief stichting aan ombudsman

28 oktober 2019 | Brief aan ombudsman | Door: Stichting Leve de Landtong


Vandaag hebben we de ombudsman aangeschreven:

Brief ombudsman

Bijlagen bij de brief:
1. Terugkoppeling wethouder Kathmann
2. Actualiteit
3. Ongevraagd advies gebiedscommissie
4. Brief stichting aan gemeenteraad


Ongevraagd advies - Walstroom Landtong Rozenburg

10 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Gebiedscommissie Rozenburg


Open het ongevraagd advies in nieuw venster.

Ongevraagd advies

Terugkoppeling op ongevraagd advies:

17 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Wethouder Bonte

Open de terugkoppeling door wethouder Bonte op het ongevraagd advies in een nieuw venster.

Reactie op terugkoppeling ongevraagd advies:

17 oktober 2019 | Bron: gebiedscommissies notubiz | Door: Gebiedscommissie Rozenburg

Open de reactie van Gebiedscommissie Rozenburg op de terugkoppeling van wethouder Bonte in een nieuw venster.


‘Het Havenbedrijf is een monster dat niet kan praten’

Gepubliceerd: 27 augustus 2019 | Bron: AD
Publicatie

Provincieakkoorden vaal groen: graag wat meer ambitie

Gepubliceerd: 03 augustus 2019 | Bron: Nature Today / Vogelbescherming
Publicatie

Bijzondere beroepen in de stad
‘Een grasveld is voor dieren niet zo interessant’

Gepubliceerd: 29 mei 2019 | Bron: Rozenburgse Courant / stadskrant
Publicatie

Vraag over eventuele voorbereidende werkzaamheden op Landtong

E-mail: 26 mei 2019 | Door: Marijke
Verzonden aan de fracties die de motie ingediend hebben: Denk, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS. In de kopie de fracties die de motie steunden: Leefbaar Rotterdam, NIDA Rotterdam en CDA: 26 mei 2019
Tot op heden geen antwoord gekregen.

Beste raadsleden,

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun met de motie ‘geen distributiecentrum op de Landtong’.

Gisteren zijn Matthijs Lievaart en ik (oprichters van de organisatie van Leve de Landtong) voor het eerst sinds de demonstratie van 18 mei jongstleden weer samengekomen om een en ander te overleggen.

Wij vroegen ons af:
Weet u of het Havenbedrijf al voorbereidende werkzaamheden uit zou kunnen (laten) voeren zonder dat er vergunningen aangevraagd zijn?
Zo ja, wat kunt u (en/of het college) daar aan doen? Zouden we dit tegen kunnen houden?

Vriendelijke groet,

Marijke Sonneveld-Dijkman

‘Why are so many species on the brink of extinction? Sometimes a picture is worth a thousand words...’

Gepubliceerd: 21 mei 2019 | Bron: Ecological Consciousness (Facebook)
Publicatie

Toezeggingen groenoffensief, 20 ha extra groen! Brief mét handtekeningen van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad.

Datum: 2 april 2019 | Bron: Raadsinformatie | PDF: Brief


“De realisatie van twintig hectare extra groen in de komende drie jaar is onderdeel van het coalitieakkoord en een belangrijke collegetarget van B&W. We willen extra groen op alle schaalniveaus realiseren van parken tot boulevards en stadsassen, maar ook in de straten en dichtbij huis.”

Waarom 10 hectare groen afbreken als er volgens het coalitieakkoord 20 hectare ‘extra’ groen gerealiseerd dient te worden?

Rotterdam gaat voor groen | 20 hectare erbij

Gepubliceerd: april 2019 | Bron: PDF op rotterdam.nl


Waarom 10 hectare groen afbreken als er volgens het coalitieakkoord 20 hectare ‘extra’ groen gerealiseerd dient te worden?

Publicatie

Antwoord van Gedeputeerde Staten

Originele PDF: 13 maart 2019 | Bron: Staten informatiesysteem

Gepubliceerd: 19 april 2019 | Bron: Facebook - Landtong Rozenburg, gedeeld door Marjon:


Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van Willem Minderhout en Anne Koning (PvdA) (d.d.13 maart 2019) 3495

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller: In de media1 zagen we dat de landtong Rozenburg bedreigd wordt met de bouw van een distributiecentrum. Kostbare ruimte in een druk bebouwd gebied dreigt bebouwd te worden. Hoogleraar Adriaan Geuze geeft aan er van in paniek te raken. De bewoners van Rozenburg willen het open natuurgebied voor hun kinderen behouden.

De fractie van de PvdA Zuid-Holland stelt daarom graag de volgende vragen:

1. Kent GS de genoemde berichten?
Antwoord: Via de media hebben wij kennis genomen van de genoemde berichten. Als wij kijken in de visie ruimte en mobiliteit zien we dat dit gebied in Zuid-Holland (terecht) beschermd wordt.

2. Wat is nu het provinciaal beleid voor de landtong Rozenburg? Ziet u er ruimte voor een distributiecentrum?
Antwoord: Dit plan kent een lange voorgeschiedenis. In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (uit 2005) dat destijds de status van streekplan had - was al de mogelijkheid opgenomen voor een bedrijfslocatie in het groen.
In het kader van het Project Mainport Rotterdam (uit 2006) was de herinrichting van de Landtong Rozenburg opgenomen als project met als doel het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie.

Het provinciale beleid is gecontinueerd in de Provinciale structuurvisie uit 2010.

Vervolgens heeft de gemeente Rotterdam in 2013 de bestemmingsplannen voor de haven (waaronder Europoort en de Landtong) geactualiseerd vastgesteld.

In het geactualiseerde bestemmingsplan voor de Landtong is de mogelijkheid opgenomen voor dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart, offshore en andere havengerelateerde activiteiten, waaronder logistieke dienstverlening.

In 2013 heeft de provincie Zuid-Holland ingestemd met het geactualiseerde bestemmingsplan omdat dit plan voldeed aan het toen geldend provinciaal beleid (Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte).

In de in 2014 in werking getreden Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte is overgegaan naar een andere systematiek, zonder dat daarbij een andere beleidsmatige invulling aan de orde was. Hetzelfde geldt voor de per 1 april 2019 in werkinggetreden omgevingsvisie Zuid-Holland (betreft een overwegend beleidsneutrale omzetting).

Vorenstaande betekent dat - als een initiatief voor een distributiecentrum past in het voornoemde inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan - de gemeente Rotterdam zonder betrokkenheid van de provincie een omgevingsvergunning kan afgeven.

3. Heeft de provincie al contact gehad met de gemeente?
Antwoord: Ja.

4. Zo nee, gaat u contact opnemen?
Antwoord: Het is aan de gemeente Rotterdam om te beoordelen of de plannen passen binnen het bestemmingsplan. Volgens de gemeente is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen.

Den Haag, 9 april 2019
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,
drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


Herinrichting Landtong Rozenburg

Gepubliceerd: 18 juli 2016 | Bron: PDF van Havenbedrijf Rotterdam


“Een groen podium in de haven. Dat is de Landtong Rozenburg. Een schiereiland van negen kilometer lang tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Midden in het stedelijk- en havengebied een omgeving waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen. Een gebied waar tegelijkertijd ruimte is voor ontwikkelingen van verenigingen en evenementen.”

Publicatie

Natuurlijk compensatiebos

Gepubliceerd: 13 oktober 2014 | Bron: PDF via www.landtongrozenburg.nl
Publicatie

Europoort en Landtong Ontwerpbestemmingsplan

Gepubliceerd: 14 juni 2013 | Bron: PDF van Commissie m.e.r.
Publicatie

Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB-PMR)

Deel 4: Definitieve tekst na parlementaire instemming
Gepubliceerd: 2006 | Bron: Naeff Consult - PDF van PKB-PMR
Publicatie

Contact


stuur een mailbekijk op de kaart

.