Verantwoording en financieel overzicht 2023

Gepubliceerd: 18 maart 2024


Beste ondersteuners van Stichting Leve de Landtong,

Het bestuur van stichting Leve de Landtong is heel blij met uw steun tegen het plaatsen van de windmolen op de Begrazingsweide, en willen hierbij een overzicht geven van de gebeurtenissen in 2023 met onderaan een financieel overzicht.

Begin 2023 rondden we de petitie af die door 1076 mensen was ondertekend.

De petitie is op 8 februari tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland aangeboden aan de voorzitter van de Statencommissie de heer Weber. De petitie is toegevoegd aan de stukken betreffende herziening omgevingsbeleid, module energietransitie, welke na de provinciale verkiezingen van 15 maart aan de orde zou komen. Tijdens het aanbieden van de petitie zijn de statenleden uitgenodigd om een kijkje te nemen op de Landtong zo dat zij konden zien waar ze over spreken.

Op 15 april brachten gedeputeerde Potjer en wethouder Zeegers met een aantal ambtenaren een bezoek aan de Landtong en hebben het terrein bekeken vanaf Paal 83. Er was begrip voor ons standpunt wat helaas niet resulteerde in een andere visie bij de gedeputeerde en de wethouder.

Samen met RIA (Rozenburg in Actie) verzonden we een brief aan gedeputeerde Potjer.

De politieke partijen van de gemeenteraad Rotterdam werden naar aanleiding van onze acties samen met RIA en de ongevraagde adviezen van de Dorpsraad wel kritischer en stelden vragen die maar niet werden beantwoord. Leefbaar Rotterdam verzocht de wethouder om opnieuw in gesprek te gaan met de provincie Zuid-Holland.

We brachten de Landtong ook via de media onder de aandacht, zo was er een aflevering van Stad vol Energie gewijd aan de Landtong waarbij Rien, onze onbezoldigde burgemeester van de Landtong, uitleg gaf over de situatie. Er werd een aflevering van Vroege Vogels gewijd aan de Landtong. Er waren diverse artikelen in het AD, de Havenkrant en de Schakel/Nieuwsblad Rozenburg.

Intussen draaide de ambtelijke molen door over de vergunningverlening voor de windmolen. In maart kwam er bericht van uitstel van het leveren van de ontwerpbesluiten.

Halverwege mei was er een informatieavond in het EIC over de ontwerpbesluiten, buiten was er een protestbijeenkomst door tegenstanders met muziek van de WC Hero’s.

Eind juni, net voor de zomervakantie, kwam het bericht dat de vergunning was verleend, waarop een inloopavond werd georganiseerd in de laatste week voor de zomervakantie.

We hebben een zienswijze opgesteld die op juridische punten werd aangescherpt door advocaat Peter de Lange. In de zomervakantie werd de mogelijkheid geboden om de zienswijze mede te ondertekenen door betrokkenen. De zienswijze werd door 889 personen ondertekend op de wekelijkse markt, in café de Rots, bij restaurant ’t Hofplein en door 280 personen per mail.

Ondanks de ingediende zienswijze van Stichting Leve de Landtong, Shell, Team Terminal en de Rozenburgers M.H. de Visser en G.R.M. van Keulen werd de vergunning voor de windmolen op 7 september verleend.

We hebben een crowdfunding opgezet voor de advocaatkosten en een beroepsschrift opgesteld, ook deze werd door de advocaat juridisch aangescherpt.

Op 19 oktober is het beroepsschrift via de advocaat ingediend bij de Raad van State.

Rene en Thea bezochten de conferentie van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) in Amersfoort we kwamen tot de conclusie dat we tot nog toe steeds de juiste stappen hadden gezet.

Op 28 november was er een voorlichting over de voortgang in De Ontmoeting.

Eind december kwam er als verrassing nog een aanvraag voor vergunningverlening voor het verplaatsen van EMCR. Deze vergunningsaanvraag houdt direct verband met het plaatsen van de windmolen. We houden de vorderingen hiervan scherp in de gaten.

foto

We zijn u heel dankbaar voor uw donaties groot en klein en hopen dat we ook in de toekomst nog op donaties mogen rekenen voor de te maken kosten bij de behandeling van het beroep bij de Raad van State. Volgens raming van de advocaat moeten we rekenen op een bedrag van ongeveer € 5.000,00 voor die procedure.

De bankkosten gaan ook maandelijks door. Veel van de kosten die we persoonlijk maken declareren we niet, dat is onze bijdrage buiten donaties die ook van de bestuursleden afkomstig zijn.

Wilt u ons steunen dan kunt u een bedrag over maken op rekeningnummer NL18 INGB 0008313275 ten name van Stichting Leve de Landtong.

Zodra we een datum hebben voor de behandeling bij de Raad van State zullen we opnieuw een beroep op u doen via een crowdfunding.

Bij onvoldoende saldo kunnen wij het proces bij de Raad van State helaas niet voortzetten.

Groene groet,
het bestuur van stichting Leve de Landtong,
Thea, Else en René.

Persbericht

Gepubliceerd: 23 september 2023


Woensdag 20 september 2019 was het 4 jaar geleden dat de Stichting Leve de Landtong officieel is geregistreerd door het ondertekenen van de notariële acte. Daarvoor was Leve de Landtong als actiegroep actief vanaf april 2019.

Door de recente ontwikkelingen ziet het er naar uit dat Stichting Leve de Landtong er nog een flink aantal jaren aan toe zal voegen.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en is het bestuur dat in 2019 de handtekening plaatste, door werk- en privéomstandigheden, bijna gehalveerd. Door de steun vanuit de  Rozenburgse bevolking vinden we toch steeds opnieuw de kracht om door te gaan om zo het doel dat destijds is vastgelegd te bereiken.

Het doel is en blijft het behouden en verbeteren van natuur, milieu en landschap op de Landtong van Rozenburg. Dit om een unieke groene uitvalbasis te kunnen blijven bieden aan mens en dier, te midden van de drukke haven en industrie.

Het bestuur, nu nog bestaande uit 3 personen, had geen idee wat er allemaal op hen af zou komen.

Eerst de bouw van een distributiecentrum, dat er door onze protesten niet gekomen is, daarna de walstroom en het laatste paar jaar de strijd tegen provincie, gemeente en Pondera om de bouw van een megawindturbine tegen te houden.

Er is ingesproken bij commissies op de Coolsingel, er zijn presentaties gegeven en er zijn diverse keren handtekeningen verzameld om het belang van de Landtong onder de aandacht te brengen van de politiek.

Helaas kregen de Rozenburgers op 7 september een glimmende folder in de brievenbus met de mededeling dat de vergunning voor de windturbine door de gemeente Rotterdam is verleend.

Dit was de aanleiding te vragen om een bedrag te doneren op de rekening van de stichting, zodat er via de advocaat van Vos & de Lange een beroep tegen deze vergunning ingediend kan worden bij de Raad van State.

De reactie was overweldigend en er is binnen 2 weken voldoende geld ontvangen om de eerste kosten te kunnen voldoen. Deze kosten bestaan uit 12 tot 16 uren werk van de advocaat alsmede griffiekosten. Er wordt hierbij de door de advocaat voorgestelde lijn, namelijk het op goede grond bestrijden van de juistheid van het gestelde rondom (plan) MER en RES, alsmede het vertragen van de mogelijke besluitvorming.

Volgens informatie van de advocaat wachten veel van dit soort zaken al 2 tot 3 jaar op afhandeling bij de Raad van State. Hierdoor is het dus niet duidelijk wanneer er eventueel weer hoge kosten gemaakt moeten worden.

Voor nu bedankt het bestuur hartelijk de mensen die een bijdrage gestort hebben of op een andere manier hun steun verleend hebben en Indien noodzakelijk hopen zij in de toekomst weer op uw steun te mogen rekenen.

foto

Doneer een bedrag, want DE GEMEENTE BLUFT!

Gepubliceerd: 8 september 2023 / update 10 september 2023


We zijn inmiddels 24 uur verder en hebben met veel pijn en moeite de zienswijzen kunnen inzien. Er zijn er tien en daarbij zitten grote jongens als Shell en Team Terminals. De gemeente is op geen enkele zienswijze op inhoud ingegaan maar geeft alleen het commentaar dat we zo goed kennen. Waarschijnlijk hoopt de gemeente er zo gemakkelijk vanaf te komen. (Zie documentatie onderaan dit bericht.)

In de hoogglans folder die in onze brievenbussen werd gestopt (lekker milieuvriendelijk!) staan precies dezelfde woorden die de gemeente Maassluis gebruikte om één van hun bewoners af te bluffen. De brief aan die bewoner was gedateerd op 22 augustus. Er is overleg gepleegd over de inhoud maar het is wel duidelijk dat er helemaal niet is gekeken naar de ingediende zienswijzen. Ook opvallend: alle instanties waren in augustus niet bereikbaar.

Stichting Leve de Landtong laat het er niet bij zitten en overlegt volgende week met hun advocaat. Wilt u de Stichting steunen? Doneer dan op rekening NL18 INGB 0008 3132 75.

U kunt ook gebruik maken van deze betaallink of scan onderstaande QR-code om een bedrag te doneren.

Als iedereen die commentaar geeft of die de zienswijze heeft ondertekend 5 of 10 euro doneert komen we een heel eind verder. Bij voorbaat hartelijk dank!

Stichting Leve de Landtong.
Thea Bergwerff, Else 't Hooft, René v.d. Beemt.


QR-code om bedrag te doneren:

QR-code


Documentatie:

1.0_Besluit_OMV.22.10.00358_nabij_Noordzeeweg_15.pdf

Nota van Beantwoording:
1.13_Zienswijzenrapportage_windturbine_landtong_Rozenburg_definitief.pdf

3.0_Maatwerkbeschikking_OMV.22.10.00358_nabij_Noordzeeweg_15.pdf

4.0_Besluit_op_aanvraag_Wnb_01047490-ODH718526.pdf

Dit zijn de belangrijkste documenten. Als u verder wilt kijken kunt u dat doen via overheid.nl met de zoekterm Noordzeeweg 15 Rozenburg.

Struintocht 13 mei 2023

Gepubliceerd: 22 mei 2023

Struintocht 13 mei 2023 Struintocht 13 mei 2023 Struintocht 13 mei 2023 Struintocht 13 mei 2023


Informatieavond 14 november 19.30 uur in De Ontmoeting

Gepubliceerd: 09 november 2022


De verontrustende feiten achter de megaturbine op Landtong Rozenburg
Op maandagavond 14 november vindt in Muziektheater De Ontmoeting een protestavond plaats tegen de geplande megaturbine op de Landtong van Rozenburg. Aanleiding is dat exploitant Pondera Consult op vrijdag 28 oktober de omgevingsvergunning aangevraagd blijkt te hebben. De avond start om 19.30 uur en is bedoeld voor alle Rozenburgers die deze windmolen niet willen op het kleine stukje natuur op de Landtong. Koffie en of thee is inbegrepen.

Een groep verontruste burgers wil het nog niet vertelde verhaal over de enorme windturbine vertellen. Dit heeft te maken met ernstige gezondheidseffecten voor de mens en ook met de grote nadelen voor flora en fauna. Zij willen voorkomen dat de vergunningen worden verleend.

Er is genoeg tijd om goed onderbouwde zienswijzen in te dienen.
Als de gemeente Rotterdam, Haaglanden en Rijkswaterstaat ontwerpbesluiten hebben genomen, worden alle stukken als één pakket ter inzage gelegd. Dat gebeurt waarschijnlijk in februari of maart 2023. Bewoners en belanghebbenden kunnen hun zienswijze voor de afloop van de terinzagelegging schriftelijk indienen, maar ze kunnen ook een afspraak maken om hun zienswijze mondeling toe te lichten. In de bekendmaking komt het adres te staan waar de zienswijze naartoe kan worden gestuurd en het telefoonnummer dat dan gebeld kan worden om een eventuele afspraak te maken. Dat zal vermoedelijk in april 2023 zijn. Na deze periode worden de zienswijzen bestudeerd. Hier kunnen eventueel nog wijzigingen op de plannen uit voort komen, voordat de gemeente overgaat tot besluitvorming. De reactie op de zienswijzen komt terecht in een Nota van Beantwoording. Deze wordt samen met het definitieve besluit gepubliceerd op www.overheid.nl onder ‘berichten over uw buurt’. Daar staat dan een korte samenvatting van het bouwplan.

Leve de Landtong!

Petitie | Behoud natuur, recreatie en beleving op de Landtong van Rozenburg!

Gepubliceerd: 29 maart 2022 | Einddatum: 9 mei 2022


Voor de aanleg van de Europoort is 1300 hectare natuur vernietigd. Met de aanleg van Maasvlakte 2, heeft Rotterdam met de Rijksoverheid afgesproken dat een groene Landtong compensatie is ter verbetering van onze leefomgeving. In nauwe samenspraak met het Wereld Natuurfonds is er met het project ‘Herinrichting Landtong’ voor miljoenen euro’s geïnvesteerd om de Landtong een kwaliteitsimpuls te geven. Wil Rotterdam ons deze 60 hectare compensatienatuur nu toch ontnemen?

Of kunnen we de gemeenteraad ervan overtuigen dat er geen draagvlak is voor windenergie midden in het natuur- en recreatiegebied op de Landtong van Rozenburg?

Uw ondertekening kon tot 9 mei 2022 ingeleverd worden bij PLUS Groesz in de Emmastraat, bij de balie stond een ‘Landtong petitie-brievenbus’. De petitie is op 11 mei 2022 overhandigd aan Gemeente Rotterdam.

Petitie als PDF bestand:

Petitie

Link naar de online petitie: https://landtongrozenburg.petities.nl

Leve de Landtong!

De vogelkolonie in het natuurmonument ‘De Beer’

Opname: 1 juni 1950 | Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Publicatie

“Natuurmonument De Beer sloot op 1 januari 1964. De vernietiging van De Beer kan zonder meer als het grootste milieuschandaal uit de twintigste eeuw worden betiteld. Wat uiteindelijk rest, is een steeds vager wordende herinnering aan een onvoorstelbaar mooi en uniek natuurgebied.”
Bron: Natuurmonument De Beer

Voor de aanleg van de Europoort is dit 1300 hectare eerste klas landschap vernietigd. Met de aanleg van Maasvlakte 2, heeft Gemeente Rotterdam met de Rijksoverheid afgesproken dat een groene Landtong compensatie is ter verbetering van onze leefomgeving. In nauwe samenspraak met het Wereld Natuurfonds is er met het project Herinrichting Landtong voor miljoenen euro’s geïnvesteerd om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.

Windenergie aan de noordkant van de Noordzeeweg zal NOOIT een verbetering van onze directe leefomgeving worden. Nogmaals compenseren is op Rozenburg simpelweg niet mogelijk, we zijn volledig ingesloten door haven en industrie.

Leve de Landtong!


Debat 3 februari 2022


Het blijkt lastig te zijn om het debat van 3 februari terug te kijken op de website van Rotterdam. Via deze link kan het fragment bekeken worden van alleen het debat, de vragen/opmerkingen van raadsleden en de reactie van de wethouder.

Tot op heden hebben Rozenburgers, Maassluizers en Briellenaren geen volledige, transparante, eerlijke antwoorden gekregen op alle vragen die er gesteld zijn tijdens de inspraakavond van 31 januari.

Het Projectteam Uitbreiding Windpark Rozenburg mailde gisteren dat de antwoorden uiterlijk op 21 februari op de website duurzaam010.nl worden geplaatst.

De meeste antwoorden van de wethouder op vragen die tijdens het debat door de raadsleden zijn gesteld, bieden geen soelaas. Toch zijn we ‘erg benieuwd’ naar de antwoorden via de Q&A!

Leve de Landtong!

Online informatiebijeenkomst MEGA turbine Landtong
maandag 31 januari om 19:30 uur

Gepubliceerd: 22 januari 2022
Publicatie


Als u zich ook grote zorgen maakt over de gevolgen voor mens en dier van deze 8 MEGAWATT turbine, doe dan dit:

‼️ Meldt u hier aan voor de online bijeenkomst!
‼️ Bedenk kritische vragen!
‼️ Deel dit bericht met Rozenburgers, Maassluizers en Briellenaren !
‼️ Wees massaal aanwezig 31 januari!

We rekenen op u!

Leve de Landtong!

Uitnodiging gemeente Rotterdam als PDF-bestand:
Uitnodiging

Online informatiebijeenkomst MEGA turbine Landtong
maandag 31 januari om 19:30 uur

Gepubliceerd: 21 januari 2022


Beste Landtong-liefhebbers,

Vandaag is de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over Uitbreiding Windpark Landtong op de mat gevallen.

Publicatie

Deze foto is gemaakt vanuit de begrazingsweide t.h.v. het laatste kribvak van de Groene Poort, waar dagelijks vele vogelsoorten in grote aantallen worden waargenomen. Kieviten, wulpen, meeuwen, ganzen, knobbelzwanen en vele andere soorten, afhankelijk van het seizoen.

In deze zoek de 100 verschillen zijn op de achtergrond 3 van de 6 turbines uit Maassluis te zien (afstand kribvak tot windpark Maassluis is minstens 650 meter). Deze windturbines hebben elk een vermogen van 3,5 MW.

De beoogde MEGA turbine die midden in de begrazingsweide moet gaan komen (dichtbij o.a. kribvak, lepelaars, buizerd) zal een vermogen hebben van 8 MW.

Als u zich ook grote zorgen maakt over de gevolgen voor mens en dier van deze 8 MEGAWATT windmolen midden in het natuurgebied, doe dan dit:
‼️ Meldt u hier aan voor de online bijeenkomst!
‼️ Bedenk kritische vragen!
‼️ Deel dit bericht met Maassluizers en Briellenaren!
‼️ Wees massaal aanwezig tijdens de inspreekavond!

In de uitnodiging leest u dat er vertegenwoordigers uit Rozenburg en Maassluis aanwezig zullen zijn om de vragen die via de chat binnenkomen, rechtstreeks te stellen aan wethouder Bonte en projectleider. Stichting Leve de Landtong is gevraagd om als zo'n vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Wij hebben echter besloten om niet naar de studio te gaan, omdat wij niet als 'deelnemende partij' aan die kant van de participatie gezien willen worden. Wij staan aan de Rozenburgse kant!

Leve de Landtong!

Uitnodiging als PDF-bestand:
Uitnodiging

Impressie beoogde MEGA turbine in natuurgebied op de Landtong van Rozenburg - bekeken vanuit Maassluis

16 januari 2022 | aangepast 19 januari 2022

In deze impressie laten we zien hoe groot de turbine moet gaan worden.

Een vergelijking met de afmetingen van de Thialf, omdat deze markante aanwezigheid in het Calandkanaal voor de meeste mensen een bekend verschijnsel is:
De kranen van de Thialf zijn 95 meter hoog, gemeten vanaf het werkdek.
De hoogte van het water tot het werkdek is tussen de 18 en 38 meter.
Als de Thialf op zijn hoogst in het Calandkanaal ligt, dan meet de top van de kraan ca. 130 meter hoogte.
De as van de nieuwe turbine komt op 139 meter hoogte = 10 meter hoger dan de top van de kraan van de Thialf.
De wieken van de nieuwe turbine worden (net als de kranen) 95 meter lang = een rotordiameter van 190 meter.
De reikwijdte wordt ook 190 meter, want de gondel van de turbine draait immers naar de juiste kant zodat de bladen op de wind gericht zijn.
Het deel van de begrazingsweide waar de turbine moet gaan komen is ca. 245 meter breed. Zelfs al komt de turbine zo dicht mogelijk aan de Noordzeeweg, dan nog beslaan de wieken meer dan de helft van het natuurgebied.

Het is de bedoeling dat de MEGA turbine ca. 10 tot 15 meter hoger wordt dan hier gevisualiseerd. (De kranen van de Thialf staan immers niet kaarsrecht en de ashoogte van de beoogde turbine ligt sowieso al 10 meter hoger dan de top van de kraan van de Thialf.)

Het geluid is lastig te (audio)visualiseren, want hij staat er immers nog niet. Volgens rekenmodellen produceert een moderne windturbine echter 110 decibel laagfrequent (bron VPRO, september 2020). Dat komt overeen met het geluid van een grasmaaier. Bij een woning op 1000 meter afstand zou daar nog ongeveer 35 decibel van over zijn.
Maar... Hoe klinkt dat ter plekke, midden in het recreatie- en natuurgebied?! Dag in, dag uit...?!

Ter verduidelijking: door een vergelijking te maken met de afmetingen van de Thialf wordt niet bedoeld dat Heerema op welke wijze dan ook betrokken is bij het planproces van de MEGA turbine midden in de begrazingsweide. De kranen van de Thialf zijn als ijkpunt genomen omdat deze toevallig genoeg van dezelfde afmeting zijn als de wieken van de beoogde windmolen en omdat deze markante aanwezigheid in het Calandkanaal voor de meeste mensen een bekend verschijnsel is.

Ongevraagd advies / toets de effecten op flora en fauna bij een windmolen midden in de begrazingsweide op de Landtong

Gepubliceerd: 12-01-2022
Publicatie

Wethouder Bonte (portefeuille Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie) wilde met Leve de Landtong in gesprek over de windmolen die in de begrazingsweide moet gaan komen.

Vanmorgen vond dit gesprek plaats. We startten op Paal 83. Helaas was het zicht zo slecht dat we de wethouder ter plekke niet konden laten zien welke impact de beoogde windmolen zal hebben op het natuurgebied.

De bakkies pleur zijn in de kofferbak blijven staan, maar thuis aan de koffietafel hebben we alsnog de kans aangegrepen om aan de hand van impressies uit te leggen waarom wij dit windmolen-plan zo’n onzalig plan vinden.

Publicatie
Uitzicht richting westen vanaf Paal 83
Afmetingen eerste turbine vanaf Paal 83 (uit 2015) van het type Vestas V90:
- tiphoogte 125 meter
- ashoogte 80 meter
- rotordiameter 90 meter
- tiplaagte 35 meter

Publicatie
Impressie afmetingen turbine begrazingsweide
In deze impressie is de turbine uit 2015 uitvergroot naar de afmetingen van de turbine die in de begrazingsweide moet gaan komen.
De vergroting in hoogte is op schaal. De vergroting voor de rotordiameter is niet 100% nauwkeurig omdat de as niet frontaal gefotografeerd is.
Er niets overdreven in deze visualisatie of uit zijn verband getrokken. In het echt zou het nóg kolossaler ogen omdat je een turbine met deze afmetingen waarschijnlijk niet kunt fotograferen met een normale lens vanaf Paal 83.

Afmetingen geplande turbine die in begrazingsweide moet gaan komen:
- tiphoogte 235 meter
- ashoogte 139 meter
- rotordiameter 190 meter
- tiplaagte 45 meter

Publicatie
Impressie uitzicht richting oosten vanaf Paal 83 na realisatie turbine in begrazingsweide
De turbine zal in werkelijkheid nóg groter zijn dan hier gevisualiseerd. De afstand tussen Paal 83 en de eerste turbine uit 2015 is namelijk een stuk groter dan de afstand tussen Paal 83 en de gele of groene stip waar de nieuwe turbine moet gaan komen.

Publicatie
Impressie beoogde MEGA turbine bekeken vanuit Maassluis
Een vergelijking met de afmetingen van de Thialf, omdat deze markante aanwezigheid in het Calandkanaal voor de meeste mensen een bekend verschijnsel is:
De kranen van de Thialf zijn 95 meter hoog, gemeten vanaf het werkdek. De hoogte van het water tot het werkdek is tussen de 18 en 38 meter. Als de Thialf op zijn hoogst in het Calandkanaal ligt, dan meet de top van de kraan ca. 130 meter hoogte. De as van de nieuwe turbine komt op 139 meter hoogte = 10 meter hoger dan de top van de kraan van de Thialf. De wieken van de nieuwe turbine worden (net als de kranen) 95 meter lang = een rotordiameter van 190 meter. De reikwijdte wordt ook 190 meter, want de gondel van de turbine draait immers naar de juiste kant zodat de bladen op de wind gericht zijn. Het deel van de begrazingsweide waar de turbine moet gaan komen is ca. 245 meter breed. Zelfs al komt de turbine zo dicht mogelijk aan de Noordzeeweg, dan nog beslaan de wieken meer dan de helft van het natuurgebied. Het is de bedoeling dat de MEGA turbine ca. 10 tot 15 meter hoger wordt dan hier gevisualiseerd. (De kranen van de Thialf staan immers niet kaarsrecht en de ashoogte van de beoogde turbine ligt sowieso al 10 meter hoger dan de top van de kraan van de Thialf.)

Ter verduidelijking: met de eerdere impressie die we hier toonden hebben wij niet bedoeld dat Heerema op welke wijze dan ook betrokken is bij het planproces van een windmolen midden in de begrazingsweide. Wij hebben de kranen van de Thialf als ijkpunt genomen omdat deze toevallig genoeg van dezelfde afmeting zijn als de wieken van de beoogde windmolen.
Markante verschijningen maken indruk. In het geval van de impressie werd Heerema onterecht meegenomen in de 'negatieve impact' van de MEGA turbine die midden in de begrazingsweide moet gaan komen. We hebben de visuele vergelijking met de afmetingen van de Thialf daarom offline gehaald.


De beoogde locaties (zowel gele als groene stip) zijn voor ons simpelweg niet bespreekbaar. We willen geen mega-turbine midden in de begrazingsweide.

De boodschap van wethouder Bonte is echter ook duidelijk: er komen inspraakavonden waarbij bewoners hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Het streven van gemeente Rotterdam is om tot het verstrekken van een vergunning voor het plaatsen van de windmolen over te gaan. De eerste inspraakavond zal hoogstwaarschijnlijk nog in januari plaatsvinden. Omdat de verwachting is dat het een digitale bijeenkomst zal worden, heeft wethouder Bonte de stichting verzocht om naar de ‘studio’ te komen van waaruit de inspraakavond gestreamd zal worden. Of we dat willen, denken we over na. Als we aanwezig zijn in de studio, dan is dat enkel om de belangen van onze prachtige Landtong te behartigen en niet omdat we aan de kant van de gemeente staan.

Aan het einde van het gesprek hebben we het dringende advies gegeven om er op toe te zien dat er in 2022 gedegen onderzoek gedaan wordt naar de effecten op flora en fauna.
De impressies en het advies hebben we aan wethouder Bonte meegegeven toen hij vertrok en ook verzonden naar het college en de gemeenteraad.

Onze belangrijkste boodschap voor nu:
‼️ Bedenk kritische vragen
‼️ Deel dit bericht met Maassluizers
‼️ Houd de krant en onze website of @levedelandtong in de gaten voor de datum van de inspreekavonden
‼️ Wees massaal aanwezig tijdens de inspreekavonden!

Leve de Landtong!

Klik om het ongevraagde advies te lezen:
Rapportage

23 december 2021 - FEESTDAG

Gepubliceerd: 23 december 2021


Het is eindelijk gelukt: de Landtong blijft groen!
Het bestemmingsplan wordt nu écht gewijzigd.

We zijn zo ontzettend blij!

Persbericht Rotterdam | Brief aan gemeenteraad

Publicatie

ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN.
WIJZIG HET BESTEMMINGSPLAN.

Per post en e-mail verzonden: 2 november 2021
Publicatie

Groen moet je doen en willen.

We hebben heel wat contacten gehad over het groen houden van de Landtong van Rozenburg. Inmiddels –bijna tweeënhalf jaar na de toezegging dat de Landtong groen zou blijven– is het bestemmingsplan nog steeds niet gewijzigd.

Sinds 2019 zijn we door het college met deze woorden ‘gerustgesteld’:
- nog dit jaar...
- uiterlijk 1 maart 2020...
- tegen de zomer van 2020...
- vierde kwartaal...
- begin 2021...
- vierde kwartaal van 2021...

We zijn er niet langer gerust op. Het vierde kwartaal van 2021 duurt nog twee maanden. We hebben de hulp en daadkracht van de gemeenteraad NU nodig! En daarom hebben we een poster gemaakt die het ‘uitstel-gedrag’ van het college visualiseert. Middels de poster (en toelichtende brief aan de raadsleden) herinneren we het college en de gemeenteraad aan de groene belofte voor Rozenburg. We rekenen er op dat de gemeenteraad er zorg voor draagt dat het college het bestemmingsplan nog in deze coalitieperiode wijzigt.

ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN. HOUD DE LANDTONG GROEN.

Leve de Landtong!

Brief aan de gemeenteraad:
Publicatie

Participatie... een mooi woord voor ‘actieve deelname’

Gepubliceerd: 28 januari 2021


Participatie... een mooi woord voor ‘actieve deelname’.
Maar wat is actieve deelname?
Is actieve deelname dat je aanwezig bent en luistert, is actieve deelname dat je ook iets mag zeggen of is actieve deelname dat er ook wordt geluisterd naar wat je zegt?

En wanneer start die actieve deelname?
Wanneer alles al besloten is, wanneer er nog meerdere mogelijkheden zijn of wanneer er een idee is en het idee nog vorm moet krijgen?

Volgens de Omgevingswet (waarin het omgevingsplan uiteindelijk het bestemmingsplan vervangt) betekent participatie ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden’.

Met belanghebbenden bedoelt de wet: BURGERS, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.

Dus alstublieft bestuurders die beslissen over de omgeving van Rozenburg: laten WE participeren in een vroeg stadium, en niet wanneer alles al besloten is!

Wij, Rozenburgers, zijn voorstander van groene oplossingen.
Wij, Rozenburgers, zijn graag voorloper in duurzame ontwikkelingen.
Maar wij, Rozenburgers, zijn ook graag een voorbeeld in hoe participatie eigenlijk wordt bedoeld!

Participeren moeten we leren en dat is een verandering. Laat Rozenburg gerust het voorbeeld zijn van deze verandering. Want participeren wanneer alles al besloten is, heet niet participeren, maar INFORMEREN.

Leve de Landtong!

Lees ook:
Bewoners laten beslissen over hun eigen buurt verloopt in Rotterdam maar moeizaam

Confetti

Gepubliceerd: 24 december 2020


Om Rotterdam te helpen herinneren aan de toezegging dat het bestemmingsplan van de Landtong begin 2021 gewijzigd zal gaan worden, hebben we deze kaart naar alle wethouders, burgemeester en gemeenteraadsfracties gestuurd.

Wij willen u heel erg bedanken voor uw steun en hopen in 2021 eindelijk ons feestje te kunnen gaan vieren!

Leve de Landtong!

Publicatie
Publicatie
Publicatie

Update commissievergaderingen begroting 2021

Gepubliceerd: 29 oktober 2020

Gisterenavond tijdens de commissievergadering ‘Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit‘ hebben dhr. Koster (Leefbaar Rotterdam) en dhr. Segers-Hoogendoorn (CDA) alvast vragen gesteld aan wethouder van Gils en wethouder Kathmann over de grote zorgen die wij hebben: waarom is het groen blijven van de Landtong nog steeds niet geregeld?

Tegen onze verwachting in, antwoordde wethouder van Gils zeer geruststellend!

Om te voorkomen dat wij verkeerd interpreteren, hierbij het antwoord van wethouder van Gils geciteerd:

“Dan Rozenburg. En die vraag is gesteld meen ik door dhr. Koster maar ook dacht ik door dhr. Segers en ik meen nog iemand. De Landtong hebben we gezegd “we houden hem groen”. Dat betekent dat er iets van 10 of 11 hectare minder ontwikkeld kan worden als het bestemmingsplan wijzigt. We hebben gezegd “we gaan niet naar een officiële planschade procedure die heel lang duurt”. We zijn groot aandeelhouder van het Havenbedrijf en we gaan daar als partners mee om. Maar het moet wel netjes gebeuren. Er is een moratorium: er gebeurt niks heeft het Havenbedrijf beloofd met gebruik maken van dit bestemmingsplan. Dus de Rozenburgers kunnen daar gerust op zijn. We zijn op dit moment het pakket de waardebepaling van hoe moet je dat duiden en hoe verrekenen we dat met gesloten beurzen in nog een aantal andere dossiers die we hebben. Dat loopt niet stroef. Dat loopt voorspoedig. Afgelopen week hebben collega Kathmann en ik daar nog over gesproken en binnenkort staat het op de agenda met de algemeen directeur van het Havenbedrijf. Wij hopen voor het einde van het jaar Rozenburg duidelijkheid te geven en dat ze in ieder geval de rust hebben dat daar verder niks gaat gebeuren en de duidelijkheid komt. De definitieve pakket en de overdracht en dan het bestemmingsplan aanpassen, dat zal begin 2021 ter hand genomen worden.”


Zou het echt?
Dat zou zooooo fantastisch zijn!

Wethouder Kathmann heeft gisterenavond niet geantwoord. Dat is vrij logisch, want we staan officieel vandaag pas op de agenda van de commissievergadering Veiligheid en Bestuur. En ook dat is best bijzonder, want officieel waren we te laat met inspreken! De bereidheid en inspanning is er dus echt, bij zowel de raadsleden als het college.

De vergadering start om 14:00 uur en is voor iedereen te volgen via deze link.
Het zal een lange zit worden.

Laten we hopen dat de antwoorden van wethouder Kathmann net zo geruststellend zijn!

Leve de Landtong!

Gedicht aan wethouder Kathmann

Gepubliceerd: oktober 2020
Publicatie

Een betrouwbare overheid voegt daad bij het woord

Beste wethouder Kathmann,

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
We hopen een groen antwoord te krijgen, dat is een feit.
Een blijvend groene Landtong is wat we graag willen,
geen bebouwing, niet nog meer natuur verspillen.

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
Gesteund door de gemeenteraad voeren wij deze strijd.
Ons geduld wordt lang op de proef gesteld,
maar we gaan ervan uit dat ons goed nieuws wordt verteld.
Want deze groene parel in dit drukke havengebied,
is uniek en onvervangbaar, iets wat u toch ook wel ziet?!

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
De lang verwachte herziening die ons bevrijdt.
Bevrijd van potentiële bebouwing in ons groen,
een kleine wijziging in het bestemmingsplan,
laten we dit gewoon met z’n allen doen.

Beste wethouder Kathmann,
Gun ons alsjeblieft deze 10 hectare natuur.
1300 hectare vernietigd voor de haven,
was al veel te duur!

Het duurt te lang, het is de hoogste tijd.
Geef de Landtong van Rozenburg dit stukkie zekerheid.
Geen verrassingen meer,
geen bebouwing in onze unieke natuur,
welke afkoopsom is hiervoor te duur?

Leve de Landtong!

Poep en Troep actie

Gepubliceerd: 26 juli 2020 | Initiatief van: Rien | I.s.m. de Anti Troep Groep


Onlangs kregen we het verzoek of we een flyer konden maken vanwege o.a. de poep-troep op de Landtong. Bij flyers dachten wij in eerste instantie juist aan troep, omdat flyers vaak op straat belanden… Maar gelukkig bestaat er ook groeipapier met een zomerbloemen zadenmix!

Rien: heel erg bedankt voor je verzoek en veel succes met flyeren! Als deze eerste oplage op is, dan maken we met liefde nog een oplage voor je. Je bent een topper!

Publicatie

"Wat men bewonderd, blijft bestaan"

Gepubliceerd: 1 juli 2020 | Initiatief van: Lydia | Bron: biobelevenis.nl


Terwijl we nog steeds in afwachting zijn van wat er uit de gesprekken tussen het College en het Havenbedrijf zal gaan komen, delen we graag dit prachtige (beeld)verhaal over onze Landtong, geschreven en gefotografeerd door Lydia Rensink.

Via biobelevenis.nl kunnen de foto's in het verhaal uitvergroot worden.

Leve de Landtong!

Publicatie

Steun ons!

November 2019
Ongevraagd advies

De ritjes naar Rotterdam... De postzegels voor alle brieven... Enveloppen, etiketten, papier en inkt... Posters... Belkosten... Website... Notaris... KVK...
Alles kost geld. En dat begint toch aardig op te lopen. Sinds vorige week is de betaalrekening van de stichting een feit.

Wie wil doneren kan het bedrag over maken naar IBAN: NL18INGB0008313275
t.n.v. Stichting Leve de Landtong
onder vermelding van ‘donatie’


We verzoeken u beleefd om niet minder dan € 5,- over te maken.

#groenebelofte
Donaties zullen NIET gebruikt worden om de portemonnee van het bestuur te vullen. Onze penningmeester zal de balans en staat van baten en lasten verzorgen na afloop van het boekjaar. Elke euro willen we besteden aan het behoud van het groen op onze -nu nog- prachtige Landtong.

IMPRESS THE KATHMANN

(Op of voor) 6 november 2019 | Initiatief: Stichting Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong

IMPRESS THE KATHMANN

Woensdag 6 november (als de meeste scholen staken!) komt wethouder Kathmann naar Rozenburg om met de gebiedscommissie én directie van het Havenbedrijf in gesprek te gaan over het groen op onze prachtige Landtong.

We weten niet hoe laat het overleg plaats zal vinden.
Om er zeker van te zijn dat ze haar post meeneemt, lijkt het ons een goed idee om ervoor te zorgen dat de kaarten maandag of uiterlijk woensdagochtend in de stadswinkel afgegeven worden.

Dit kan bij de bode, hij of zij staat meestal bij de ingang klaar om bezoekers te vragen waarvoor ze komen. We hopen dat de bode het verschrikkelijk druk krijgt met het aannemen van alle kaarten!

IMPRESS THE KATHMANN
En herinner haar (bijvoorbeeld) aan de toezegging -van zowel de gemeenteraad als het college- om de Landtong groen te willen houden!
Of vraag (bijvoorbeeld) om een wijziging van het bestemmingsplan.


Een persoonlijke boodschap aan wethouder Kathmann: voor het groen, voor onszelf en bovenal voor onze kinderen!DIT IS ER AAN DE HAND!!

Gepubliceerd: 19 oktober 2019
Foto Leve de Landtong

Stichting Leve de Landtong is VOOR walstroom.
Maar CO2 reduceer je NIET door bomen te kappen!
En haastige spoed is zelden goed…

Wat is het jammer dat de gebiedscommissie ons niet heeft uitgenodigd voor het ‘besloten’ gesprek tussen hen, wethouder Bonte, het Havenbedrijf, Eneco en Heerema afgelopen woensdag 16 oktober.

De gebiedscommissie heeft zich, naar ons idee, ONDER DRUK laten leiden door ‘angst’. Zie persbericht van de gebiedscommissie.

Het gesprek van 16 oktober had DEZELFDE toon als het gesprek aan de Thialf op 10 oktober. Aan de Thialf hielden we, Leve de Landtong én gebiedscommissie, goed voet bij stuk. Ook de gebiedscommissie gaf aan waarom we deze geplande ontwikkeling terecht mogen wantrouwen:


Over participatie aan de Thialf op 10 oktober kon niet gesproken worden, maar we waren wel één team, met één taak.

En dan… Afgelopen woensdag 16 oktober, ONDER DRUK en zonder Stichting Leve de Landtong en Rozenburgers, voelde de gebiedscommissie zich gedwongen om akkoord te gaan met de walstroom voorziening zoals gepresenteerd door het Havenbedrijf (en Eneco). Er is niet eens meer gesproken over een betere locatie, waarvoor geen bomen gekapt hoeven te worden en waardoor de buizerd en zwaluwen geen hinder zullen ondervinden.

Want het werd wederom zo gebracht: “Wanneer nu niet zou kunnen worden ingestemd met deze locatie zou het gehele project dreigen te stranden.” Waar is het mogelijk stranden van het walstroom project op gebaseerd? Is dat nu al eens een keertje écht duidelijk? De gebiedscommissie had helemaal nergens mee akkoord hoeven gaan! Ze heeft namelijk alleen een adviserende rol.

Wethouder Bonte heeft tijdens de actualiteitenvergadering van 10 oktober jl. als ‘bikkelharde voorwaarde’ gesteld om de subsidie van 2 miljoen euro alleen te verstrekken als de inpassing van de walstroom installatie op een goede manier gebeurt, dat dat het groene karakter van de Landtong niet mag aantasten en dat daarbij de gebiedscommissie EN de Rozenburgers optimaal betrokken moeten worden.

Op de vooravond van het gesprek op 16 oktober, heeft de gebiedscommissie -tijdens het inspreken bij de begroting aan de Coolsingel- om nog een voorwaarde gevraagd: niet alleen participatie wat betreft de inpassing, maar ook draagvlak van de bewoners van Rozenburg, te meten via o.a. een meningspeiling. Hierbij, stelde de gebiedscommissie, is het onontbeerlijk dat onderzoeksrapporten openbaar te vinden zijn.

Slechts EEN PAAR UURTJES LATER besluit de gebiedscommissie zelf dat zij het draagvlak voor de bevolking is. Ze zijn daarbij helemaal vergeten wie er op 18 mei jl. met 1.200 man hebben geprotesteerd TEGEN bebouwing midden in het natuurgebied.

We zijn zwaar teleurgesteld in deze gang van zaken.
Wij proberen te voorkomen dat er gebouwd gaat worden midden in het natuurgebied. Het Havenbedrijf schendt WEDEROM afspraken door participatie met Rozenburgers niet serieus te nemen en WALST gewoon over ons heen.
WALSTSTROOM.

De gebiedscommissie sluit haar persbericht af met: “Daarbij spreken we de verwachting uit dat dit zich zal uitbetalen in een verder onaangetaste Landtong, zodat dit gebied behouden blijft voor de Rozenburgers als natuur- en recreatiegebied.”

Wij weten inmiddels dat wethouder Bonte heeft aangegeven dat het walstroom project los staat van de toekomst van de Landtong. Walstroom is GEEN VRIJBRIEF voor verdere ontwikkeling van de Landtong en het zal verdere ontwikkeling niet voorkomen.

Wij zullen blijven strijden, net als met het geplande distributiecentrum, om een unieke groene uitvalsbasis te kunnen blijven bieden aan mens en dier, te midden van de drukke haven en industrie. VOOR HET GROEN EN VOOR ONZE KINDEREN!

Wij zijn VOOR walstroom.
Op een andere locatie.


LEVE DE LANDTONG!


Stichting Leve de Landtong is een feit

20 september 2019 | Initiatief van: Marijke, Sandra, Thea, René en Else


3 x HOERA!
Sinds vandaag is Stichting Leve de Landtong een feit!


Nu kunnen we de koe bij de horens vatten. En dit bedoelen we natuurlijk niet dieronvriendelijk. Een uitgebreider nieuwsbericht over de stichting en het bestuur volgt later dit weekend, tot snel dus.

Marijke Sonneveld-Dijkman ondertekent de notariële akte.
Foto: Sandra van Dop.

De eerste set kaarten overhandigd aan woordvoerders van het Havenbedrijf

29 augustus 2019 | Initiatief van: Vrienden van de Landtong

Foto Leve de Landtong

De eerste set ansichtkaarten van fotowedstrijd Beleef de Landtong is tijdens de gebiedscommissie vergadering overhandigd aan woordvoerders van het Havenbedrijf.

Aanvankelijk dachten wij dat Heerema een presentatie kwam geven over de walstroom. Het was echter het Havenbedrijf zelf die presenteerde.

Tot onze schrik heeft het Havenbedrijf het plan om de noordkant van de Noordzeeweg te gebruiken voor het plaatsen van een E-house en 5 Trafo’s. Midden in de begrazingsweide; tussen de buizerd en de zwaluwenwand. Dit in tegenstelling tot de locatie die Heerema enkele maanden geleden zelf gepresenteerd heeft, namelijk aan de zuidkant van de Noordzeeweg.

Afmetingen voor het E-house en de 5 Trafo’s uit de presentatie van het Havenbedrijf:
1 x 16m (l) x 9m (b) x 5.5 m (h)
2 x 4.8m (l) x 2.8m (b) x 5.8 m (h)
2 x 4.8m (l) x 2.8m (b) x 4.7 m (h)
1 x 1.8m (l) x 1.2m (b) x 1.8 m (h)

“Financiën is één van de redenen voor deze voorkeurlocatie. De eerste locatie is veel duurder.”

Maar Leve de Landtong heeft een lange adem!
Wij sloten tenminste positief af; een prachtige serie kaarten waarvoor ze niet eens 5 euro hoefden te betalen! Niets staat vast. Niks is definitief. Werk aan de winkel.

#levedelandtong


Bordenbos verplaatsen

13 juli 2019 | Initiatief van: Landtong-liefhebbers | Foto’s door: Dennis en Marijke


Bedankt voor jullie hulp lieve landtong-liefhebbers!

Vanmorgen hebben we het bordenbos verplaatst naar de andere kant van de Noordzeeweg. Op deze manier laten we weer goed zien hoe zorgzaam we met het (borden)bos op de landtong om willen gaan. De werkzaamheden aan de openbare verlichting kunnen zonder oponthoud voor Havenbedrijf Rotterdam plaatsvinden.

Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong

Demonstratie

18 mei 2019 | Organisatie: team Leve de Landtong
Eerdere info: pagina demonstratie


Ongeveer 1200 Landtong-liefhebbers kwamen zaterdag 18 mei demonstreren op het protestveld voor het EIC tegen de voorgenomen bouw van een distributiecentrum op de Rozenburgse Landtong.

Els ’t Hooft, bewoner van Rozenburg, sprak onder andere over de grote impact van grijze blokkendozen op de omringende natuur en de bewoners van Rozenburg. Lees hier haar inspreektekst.

Rien Vreugdenhil, bewoner van Rozenburg, gaf kort en krachtig aan dat de bouwplannen van Rotterdam en het Havenbedrijf niet door moeten gaan:
Dagelijks fiets ik ’s morgens richting de Landtong.
Met 5 minuten ben ik op de Landtong.
Elke dag is het weer anders!
Weer vreemde vogels gespot.
Weer andere boten in het Calandkanaal.
Het groen wat elke dag groener wordt.
Het gras wat groeit.
De bomen die je ziet groeien.
Nieuwe gezichten zie je komen.
Mensen die ouder worden.
Het is elke dag wat anders.
Oproep naar het havenbedrijf!
Laten we het houden zo elke dag wat anders.


Matthijs Lievaart, opgegroeid op Rozenburg, hield een inspirerend betoog over de noodzaak van ruige natuur voor kinderen en de broodnodige rust die mensen hier ervaren. Lees hier zijn inspreektekst.

De organisatie is blij en dankbaar voor alle mensen die met een positieve sfeer hebben gedemonstreerd. Er is duidelijk aan Rotterdam en het Havenbedrijf getoond dat bebouwing op de Landtong niet gewenst is en dat dit slechte plan van tafel moet.

Als Rotterdam slim is, was dit de eerste en ook de laatste demonstratie die nodig is. Mocht Rotterdam niet zo slim zijn; de organisatie broedt momenteel alweer op nieuwe acties en protesten.

Foto Leve de Landtong

Klik hier voor meer foto’s van de demonstratie.

Foto Leve de Landtong
Foto IVN - Leve de Landtong

Het IVN organiseerde na afloop van de demonstratie een fluistertocht door een prachtig stukje natuur. Hartelijk dank vrijwilligers!


Drone beelden! De strijd om het behoud van een mooi stukje natuur de Landtong Rozenburg

02 mei 2019 | Initiatief van en gemaakt door: Hans, uit Maassluis

Landtong Protest Song

29 april 2019 | Initiatief van: WC Heroes

De Landtong moet groen blijven!

25 april 2019 | Initiatief van: Anja - Anti Troep Groep Rozenburg

Protestlied

19 april 2019 | Het Protestlied is geschreven en gespeeld door: Matthijs

In de Rotterdamse haven,
tussen Hoek en Rotterdam
Ligt een heel klein prachtig dorpje,
dat in de verdrukking kwam

Rozenburg, zo heet dit plaatsje,
‘t mooie eiland van weleer
Landerijen, boerderijen,
het natuurgebied de Beer

Opgeofferd deze parel,
opgeslokt door Rotterdam
Wat nog restte was de landtong,
gelegen tussen pijp en vlam.

Groene parel in de haven,
mooiste rafelrand van ‘t land
Mag niet ook nog eens verdwijnen,
kom in actie hand in hand

Inspreektekst voor de Commissie Veiligheid en Bestuur in Rotterdam

18 april 2019 | Bron: Raadsinformatie Rotterdam, door Else:


Ik ben Else ’t Hooft en ik woon in een kleine kern. Ik woon op Rozenburg. Een dorp in de gemeente Rotterdam, midden tussen havens en industrie.

Het is verheugend om te lezen in het uitvoeringsprogramma Kleine Kernen dat de Landtong van Rozenburg veel kansen biedt voor recreatie en toerisme. De Landtong heeft veel potentie als publiekstrekker. Dit weten de Rozenburgers al heel lang.
De Landtong is populair als natuur– en recreatiegebied voor alle Rozenburgers, van jong tot oud. Het is het enige natuurgebied op Rozenburg en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Er wordt gewandeld, gefietst, gereden met scootmobiels, gestruind onder leiding van natuurgidsen en fotografen maken er de mooiste plaatjes, zowel van dieren en planten als van de scheepvaart op het Scheur en het Calandkanaal.

Er is een populaire Facebookpagina voor vrienden van de Landtong met meer dan 700 volgers en dagelijks worden hier foto’s en ervaringen geplaatst. Je ziet er buizerds, oeverzwaluwen nestelen in een zwaluwenwal, er is een waterral (beschermde vogel) gesignaleerd en gefotografeerd, het is een van de vlinderrijkste gebieden van Zuid-Holland en er groeien prachtige planten, zoals bijenorchis en moeraswespenorchis.

Als je vanaf het dorp naar de Landtong fietst of wandelt kom je over een oud dijkje (Zanddijk) of over de Boulevard en eenmaal op de Landtong heb je aan weerszijden een prachtig weids uitzicht over het Scheur (Nieuwe Waterweg) en het Calandkanaal.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een attractieve, duurzame en groene regio. De vitaliteit en de leefbaarheid van de kleine kernen moet vergroot worden, aldus het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf wil graag met alle mogelijke partners samen aan de transitie van de haven en een attractieve leefomgeving werken.

Mooier kan het niet, denk je, maar de Rozenburgers zijn ongerust en boos over de plannen van het Havenbedrijf om juist op het enige stukje natuur dat er nog is een distributiecentrum van meer dan 20 voetbalvelden groot te laten bouwen. Dit zou komen aan het begin van de Landtong en weg is dan het weidse uitzicht over het Calandkanaal en kijken natuurliefhebbers en recreanten tegen grote grijze blokkendozen aan. Wat gaat dit betekenen voor de dieren? De buizerds en zwaluwen worden waarschijnlijk verdreven.

Een distributiecentrum betekent veel vrachtwagens met CO2 uitstoot, fijnstof hebben we al genoeg op Rozenburg, het betekent lawaai en verkeersproblemen, want er is een smalle weg van de Landtong naar de A15. De aan- en afvoerwegen zullen aangepast moeten worden. Dit vinden Rozenburgers niet duurzaam, niet groen en niet attractief, integendeel, het verpest onze woon- en leefomgeving en is in strijd met waarvoor het havenbedrijf staat.

Waarom moeten deze blokkendozen per se op de Landtong komen? De haven is belangrijk voor een goed draaiende economie, dat weten Rozenburgers als geen ander, maar niet ten koste van alles. Er zijn vast andere mogelijkheden om deze loodsen te plaatsen.
Deze plannen hebben een grote impact op de Rozenburgers. Er is een petitie gestart met inmiddels al meer dan 1540 handtekeningen. Televisieprogramma’s en het radioprogramma Vroege Vogels hebben hier al aandacht aan besteed.

De vraag is: Waarom hier, in het kleine en enige natuur– en recreatie gebied van meer dan 12.000 Rotterdammers, want dat zijn wij Rozenburgers.

De oproep aan het Havenbedrijf is “DOE DIT NIET”.

De oproep aan de gemeenteraad van Rotterdam is: “Help de Rozenburgers om dit gebied te behouden zoals het nu is”.

Petitie

Gestart: 15 oktober 2018 | Initiatief van: Yvon en Lianne


“Geen nieuwe bebouwing op onze landtong - handen af van onze natuur in Rozenburg.”

Open de petitie in een nieuw venster.

Contact


stuur een mailbekijk op de kaart

.